Jak działają obligacje?

Obligacje kupujesz na określony czas, może być to dowolny okres czasu miesiąc, rok lub nawet 30lat. W zamian za to emitent od którego kupujesz obligacje płaci Ci odsetki, a kiedy kończy się okres ważności obligacji emitent musi wypłacić Ci wartość nominalną obligacji. Istnieją 2 sposoby zarabiania pieniędzy na obligacjach.

Odsetki

Z większości obligacji, uzyskujesz regularne wypłaty odsetek przy jednoczesnym trzymaniu obligacji. Większość obligacji ma stałą stopę procentową, która nie ulega zmianie. Niektóre mają zmienną stopę procentową, która pójdzie w górę lub w dół, z biegiem czasu.

Przykład – można kupić na 10-lat obligacje rządu Kanady o wartości nominalnej 5.000 $. Rząd płaci stałą stopę procentową w wysokości 4% rocznie. Jeśli będziesz je trzymał przez 10lat dostaniesz:

-Dostaniesz z powrotem $ 5,000.
-Dostaniesz z powrotem 4% odsetek, czyli $ 200 rocznie.
-Twój zysk z odsetek będzie wynosił około $ 2,000 w ciągu 10 lat (200 $ x 10).

W przypadku obligacji ze zmienną stopa procentowa odsetki płacone są kwartalnie. Jeżeli stopa procentowa idzie w górę, dostaniesz więcej odsetek niż jest faktyczna wartość obligacji. Jeżeli stopa procentowa spadnie, zmniejszają się odsetki.

Sprzedaż obligacji za więcej niż za nie zapłaciłeś

Na ogół, gdy stopy procentowe spadają, ceny obligacji idą w górę. Jeśli tak się stanie, można zarabiać pieniądze sprzedając swoje obligacje, zanim ceny spadną. Dostaniesz więcej niż za nie zapłaciłeś.

Na ceny obligacji wpływają:

– Stopy procentowe

Na ogół, gdy stopy procentowe rosną, ceny obligacji spadają. Gdy stopy procentowe spadają, ceny obligacji rosną.

Przykład – Zostałeś właścicielem obligacji z 3% odsetek. Gdy stopy procentowe są niskie – powiedzmy 1% – oprocentowanie jest wyższe niż obowiązujące stawki. To sprawia, że obligacje są atrakcyjne dla innych inwestorów. Ale jeśli stopy procentowe wzrosną do 5%, twoje obligacje będą mniej atrakcyjna.

– Inflacja

Ogólnie, kiedy inflacja rośnie, ceny obligacji spadają. Kiedy inflacja spada, ceny obligacji rosną. To dlatego, że wzrost inflacji obniża siłę nabywczą, która będzie mogła zarobić na inwestycji. Innymi słowy, kiedy okres ważności Twoich obligacji dobiegnie końca, pieniądze które z nich zarobiłeś będą mniej warte niż w obecnym momencie przy niskiej inflacji.

Wskaźniki kredytowe (ratings)

Agencje ratingowe przyznają oceny kredytowe emitentom obligacji oraz konkretnym obligacją. Ratingi kredytowe mogą dostarczyć informacji na temat emitenta, jego zdolność do dokonania wypłaty odsetek i spłaty kapitału obligacji. Ogólnie rzec można, im wyższy rating, tym większe prawdopodobieństwo, że emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze – przynajmniej w ocenie agencji ratingowej. Jeżeli rating emitenta idzie w górę, cena obligacji wzrośnie. Jeśli ocena spada w dół, będzie to skutkowało niższą ceną obligacji.

Na obligacjach można również stracić pieniądze, jeśli sprzedasz je przed końcem terminu ważności za mniej niż za nie zapłaciłeś lub gdy emitent przestanie płacić swoje wierzytelności.